kosciol-z-napisem-wieczysta-adoracja
Start
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:454. Error 9: Invalid character

Sanktuarium wieczystej adoracji Eucharystii - fragment

SANKTUARIUM WIECZYSTEJ ADORACJI EUCHARYSTII ? ?RESPIRATOREM? DUCHOWYM DLA PIELGRZYMUJCEGO KOCIOA PORD ?ZADYSZANEGO? WIATA

Ks. dr hab. Marian Duda
Rektor Instytutu Teologicznego w Czstochowie

?Eucharystia, pojta jako zbawcza obecno Jezusa we wsplnocie wiernych
i jako jej pokarm duchowy, jest czym najcenniejszym,
o Koci posiada na drogach historii?
[1].

Wstp

Bdc nieustannie w drodze, Koci niesie w sobie ?skarb nie z tego wiata? ? obecno ywego, Eucharystycznego Jezusa Pana. Nieustannie celebruje on Jego Pamitk, karmi si Nim, adoruje Go i dzieli si Nim ze wiatem, do ktrego jest posany. Celebracja Eucharystii, Komunia eucharystyczna oraz wypywajca z niej misja ewangelizacyjna, do ktrej zachcaj zreszt kocowe sowa Mszy w. ?Idcie...?, maj swj czas, miejsce i konkretn form. Rwnie na adoracj Eucharystii Koci znajduje czas, miejsca i rnorakie formy, gdy, jak uczy Jan Pawe II: ?W sposb realny [Chrystus] obecny jest take wtedy, gdy konsekrowany Chleb przechowywany jest w tabernakulum ?jako duchowe centrum wsplnoty religijnej i parafialnej?[2].

[1].[2].[3], [4].


Wprawdzie adoracja Eucharystii, powinna teoretycznie trwa nieustannie przed kadym tabernakulum wiata, wiadomo, e jest to niemoliwe ze wzgldu na warunki ycia Ludu Boego, a take na niewystarczajcy poziom wiary i mioci do Najwitszej Eucharystii. Jak wiadomo, od strony praktycznej nie sposb fizycznie trwa wci na adoracji, a jeli nawet praktycznie by si to udawao, to niestety - ukazuje nam to samo ycie - trudno zapewni cigo adoracji z powodu braku wystarczajcej iloci dusz rozkochanych w Panu. Std te, Koci ustanawia miejsca wieczystej adoracji ? swoiste centra promieniowania milczcej Hostii biaej ? szczeglne ?rozmwnice? Pana ze swoimi przyjacimi, ?sale audiencjonalne? ? miejsca zachwytu duszy nad miosn obecnoci Pana, miejsca ewangelizacji i katechizacji na klczkach, miejsca rozesania na misje. Benedykt XVI raz jeszcze w adhortacji ?Sacramentum caritatis? zachci pasterzy Kocioa do ustanawiania miejsc wieczystej adoracji, szczeglnie w zaludnionych orodkach[3], a wszystkich wiernych zaprasza do adoracji Sanctissimum, wyraajc wdziczno osobom i wsplnotom za ten szczeglny akt kultu[4].

1. Miejsca adoracji nieustannej - miejscami odkrywania w wierze i mioci sakramentalnej obecnoci Zmartwychwstaego Pana

Przeogromne jest zapotrzebowanie wspczesnych na obecno, wobec przeywania pustki wewntrznej i rodowiskowej. Bowiem obecno wypenia przestrze. Pustka wskazuje na brak czego czy kogo, i to tam gdzie powinien on by. Pusty czowiek na pustyni tego wiata karmicy si ?sieczk? pseudowartoci poszukuje OBECNOCI Tego, ktry wypeni go po brzegi sob i zapeni pustk wok. Tym KIM, wiemy to dobrze, moe by tylko Bg i to Bg ktry sta si czowiekiem i zostawi swoje bstwo i czowieczestwo pod postaci Chleba. Std te miejsce wieczystej adoracji stanowi swoisty przystanek duchowy na pokrconych ludzkich ciekach ziejcych pustk, a poszukujcych spotkania z T Bosk OBECNOSCI. Ta cudowna, tajemnicza, a zarazem milczca i pokorna obecno Chrystusa w Eucharystii /nigdy nam nawet palcem nie pogrozi, ani si nie poskary na swoje osamotnienie, a miaby powody do jednego i drugiego/ czyni z parafii, miejsce Jego obecnoci o sakramentalnym, eucharystycznym charakterze. Trwaa obecno Jezusa Eucharystycznego w parafii, sprawia, e Jan Pawe II okrela Eucharysti mianem ?skarbu parafii?, ?bijcym sercem parafii?, ?caym jej duchowym dobrem?. ?W tym Roku powiconym Eucharystii, mwi papie do plenarnego zgromadzenia Papieskiej Rady wieckich, jake nie przypomnie, e Eucharystia jest bijcym sercem parafii, rdem jej misji i obecnoci, ktra j nieustannie odnawia?[5]. Wiemy, e wiadectwa chociaby w. Edyty Stein, czy Andre Frossarda mwi nam tak wiele wanie o znalezieniu w kaplicy wieczystej adoracji tego, czego szukali. Papie Jan Pawe II do tego stopnia chcia uwiadomi wiernym parafii w. Kajetana w Rzymie t prawd, i tumaczc sakramentaln, eucharystyczn obecno Chrystusa w ich wsplnocie, nazywa Go wrcz ich ?parafianinem?[6].

W to to wkomponowuje si wyrana sugestia pastoralna. Ot istnieje konieczno ?wielkiej ciszy? w naszych kaplicach wieczystej adoracji, po to, by odkry tajemnic eucharystycznej obecnoci. Wydaje si, e nasze kaplice wieczystej adoracji s zbyt haaliwe! Naleaoby czuwa nad proporcj ciszy, ktr naley bardziej dowartociowa a wsplnymi modlitwami, ktre nie powinny dekoncentrowa tych, ktrzy akurat weszli na modlitw, lecz pomaga. Dlatego te naleaoby czuwa nad waciw proporcj ciszy w stosunku do wsplnych modlitw. Wydaje si, i cisz trzeba koniecznie bardziej dowartociowa, a wsplne modlitwy nie powinny dekoncentrowa tych, ktrzy akurat weszli na modlitw, lecz im pomaga. Konkretna propozycja to modlitwy, przeplatane cisz.

Inn kwesti jest opanowanie kaplic przez niektre grupy modlitewne, ktre dodaj wiele prywatnych pobonoci do modlitw zatwierdzonych przez Koci i zaciemniaj warto np. samej Koronki do Miosierdzia Boego. piew oraz jako czytania w czasie tych wsplnotowych modlitw pozostawia tutaj wiele do yczenia. Ta uderzajca cisza wrcz moe by gosem przemawiajcym do poszukujcych Boga, zadeptanych i zakrzyczanych przez wspczesn cywilizacj ludzi. W tej ?przestrzeni ciszy? czowiek odnajduje odpocznienie i ukojenie, odnajduje siebie w miujcym Sercu Pana.

2. Miejsce adoracji eucharystycznej - miejscem modlitwy dla dusz gboko wierzcych i kochajcych Jezusa

Gdy zastanawiamy si nad tym, jaka kategoria osb wypenia nieraz godzinami nasze kaplice wieczystej adoracji to, jednoznacznie mona stwierdzi, i s to najpikniejsze dusze naszych wsplnot. Nie znajd si przecie w miejscu wieczystej adoracji, jak tylko chyba przez przypadek, czy te przygniecieni przez jaki yciowy dramat, czy chwilowy nastrj, ludzie obojtni religijnie. Nie przyjd te do kaplicy wieczystej adoracji ludzie sabo wierzcy, le wierzcy, tzw. niepraktykujcy, ktrych zasad jest czsto powtarzane zdanie, e ?modli si mona wszdzie?, czy te ?e w domu si te mona pomodli i niekoniecznie trzeba chodzi do kocioa?.

Osoby adorujce Chrystusa Eucharystycznego to dusze karmice si Eucharysti, uczestniczce w niej regularnie, nie tylko w niedziel ale na co dzie, szukajce i pragnce czego wicej. Nie maj one dosy Pana Jezusa, czuj niedosyt spotkania z Nim, odczuwaj pragnienie przebywania z Nim i przeduania Komunii Eucharystycznej. Zdaj sobie one spraw ze zwizku celebracji eucharystii a adoracj, co tak dobitnie Uwiadamia to Benedykt XVI w Adhortacji ?Sacramentum caritatis? ?adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko oczywistym rozwiniciem celebracji eucharystycznej, ktra sama w sobie jest najwikszym aktem adoracji Kocioa. Przyjcie Eucharystii oznacza postaw adoracji wobec Tego, ktrego przyjmujemy. Wanie dlatego i tylko dlatego stajemy si jedno z Nim i w pewien sposb kosztujemy zadatku pikna liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Msz w. przedua i intensyfikuje to, co si dokonao podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczywistoci ?tylko przez adoracj mona dojrze do gbokiego i autentycznego przyjcia Chrystusa?[7].

Na tym tle jawi si kolejna uwaga pastoralno-duchowa. Konieczne jest wyawianie z naszych wsplnot parafialnych ludzi o wikszym zapotrzebowaniu duchowym i oraz ich formowanie w mniejszych wsplnotach, a take ich indywidualne kierownictwo duchowe. Gdzie ich szuka? Wystarczy spojrze uwanie na tych, ktrzy przychodz do kocioa wczeniej i zostaj duej po Mszy w. Trzeba zauway tych, ktrzy systematycznie i czsto przystpuj do Komunii w. To jest ?materia? do naszego Bractwa Eucharystycznego, to s kandydaci na przewodnikw modlitwy wsplnotowej w kaplicach wieczystej adoracji. Winni oni jednak by formowaniu na regularnych spotkaniach katechezy dorosych, winni mie moliwo kierownictwa duchowego. Winien by dla nich dostpny konfesjona w cigu dnia ze staym dyurem kapana, by mogli odby dusz spowied poczon z regularnym kierownictwem duchowym. Winno si te im udostpni teksty pogbiajce ich wiar, nadziej i mio ? karmice ich pobono eucharystyczn.

Istnieje konieczno wychowywania do adoracji, by w miejsce starszego pokolenia wchodzio nowe[8], a take by kaplice wieczystej adoracji nie byy obsadzane przez ludzi powierzchownie pobonych, lecz przez ludzi wewntrznie uksztatowanych w szkole Eucharystii, zarwno duchowo jak i apostolsko. Benedykt XVI wskazuje na konieczno katechezy dzieci i dorosych w tym wzgldzie: ?Ponadto polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczeglnoci w ramach przygotowania do pierwszej Komunii w., byy one wprowadzane w znaczenie i pikno dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by byo kultywowane ich zdumienie wobec Jego obecnoci w Eucharystii?[9].

Warto wic o t moe nieliczn, ale najcenniejsz duchowo czstk parafii zadba w sposb szczeglny.

3. Miejsce adoracji eucharystycznej - miejscem ewangelizacji i katechizacji na klczkach

Istnieje jak mwi Francuzi tzw. ?temps fort? ? czyli czas szczeglny, uprzywilejowany. Dla ewangelizacji i katechizacji Kocioa takim ?czasem uprzywilejowanym? jest niewtpliwie adoracja eucharystyczna. Nie ma bowiem ani sprzecznoci, ani rozdziau midzy modlitw - zwaszcza trwaniem na klczkach przed Eucharysti, a dziaalnoci apostolsk. Modlitwa jest i zawsze bdzie pierwszym czynem apostolskim. Jan Pawe II, a za nim Benedykt XVI uwiadamia, absolutny priorytet modlitwy i ycia duchowego przed wszelk zewntrzn dziaalnoci apostolsk. ?Dlatego powicanie czasu na przebywanie w obecnoci Boga na modlitwie jest prawdziwie pierwszorzdnym wymogiem duszpasterskim, a nie czym ubocznym w stosunku do pracy duszpasterskiej; trwanie przed Panem jest w ostatecznym rozrachunku najwaniejszym priorytetem duszpasterskim. Pokazywa nam to w sposb bardzo konkretny i jasny Jan Pawe II we wszystkich okolicznociach swego ycia i swojej posugi?[10]. W parafii za Najwitszego Sakramentu w Rzymie, Jan Pawe II uwiadamia papie, i nosi ona w swoim onie skarb, w postaci Najwitszego Sakramentu, ktry jest rdem caej ewangelizacji Kocioa[11].

Std te istotny wniosek pastoralny wynikajcy wprost z tego stwierdzenia: ot nasze oddziaywanie ewangelizacyjne i katechetyczne, nasze duszpasterstwo o tyle jest mocne, o ile bierze pocztek ze zgitych kolan przed Eucharysti - rdem caej ewangelizacji Kocioa. Wszelkie braki w duszpasterstwie, gnuno duszpasterska, obojtno czy tzw. zimne parafie bior si z braku ywego kultu eucharystycznego.

Druga uwaga pastoralna to konieczno czenia na adoracji rda ewangelizacji Kocioa jakim jest Eucharystia ze rdem ewangelizacji, jakim jest Boe Sowo. Dlatego te adoracja eucharystyczna moe sta si uprzywilejowanym i najwaciwszym miejscem ?lectio divina?. Suchanie z uwag, co Pan w Hostii mwi mi patrzc niejako na mnie swoim wzrokiem, i tego, co mi mwi w swoim Sowie. Adoracja daje wic moliwo odpowiedzi na to spojrzenie i na to milczce sowo. Std konieczno udostpnienia tekstw Pisma w. wszystkim adorujcym zarwno do lektury indywidualnej jak i wsplnotowego czytania i rozwaania Pisma w. przez wsplnot w czasie adoracji, ktremu to naley da pierwszestwo przed wszelkimi tekstami dewocyjnymi.

4. Miejsce adoracji nieustannej - miejscami rozesania

Miejsce wieczystej adoracji byoby jednak tylko rodzajem jakiego duchowego znieczulenia, dziaajcego krtko i szybko przemijajcego, gdyby nie otwierao na apostolstwo. Zgite kolana bowiem trzeba ostatecznie wyprostowa, trzeba z nich powsta i pj gosi to, co si przeyo na adoracji. Adoracja winna prowadzi do dzielenia si dowiadczeniem mioci Boga i goszenia go innym w postawie suby. Std te Benedykt XVI uczy, i ?wanie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa take posannictwo spoeczne, zawarte w Eucharystii, ktre ma na celu przeamanie barier nie tylko midzy Panem a nami, ale take i przede wszystkim barier odgradzajcych nas od siebie nawzajem?[12].

Eucharystia, najwysza tajemnica Mioci zobowizuje do suebnej mioci i kadej formy solidarnoci i rzeczywistej bliskoci z tymi, ktrzy znajduj si w potrzebie. I dlatego papie Jan Pawe II zachca do tego, by w dziedzinie pomocy potrzebujcym, by wiadkiem wiarygodnym opatrznociowej mioci Boga wobec kadej ludzkiej istoty. Ojciec w. nie zatrzymywa si tylko na oglnikach, lecz w rzeczywistoci duszpasterskiej konkretnej parafii, radzi: ?przygarn brata w trudnociach, otworzy mu szeroko drzwi, rozwija klimat braterstwa i mioci, ktrych wiat potrzebuje. Tylko w ten sposb stajemy si, autentycznymi apostoami Jezusa, ktry nam zostawi jako regu ycia przykazanie mioci, w ten sposb bdziemy dziemi wiatoci tzn. Prawdy i Mioci?[13].

Istnieje wic konieczno apostolskich podpowiedzi oprcz tych, ktre podpowie Duch wity w czasie adoracji. Std przy kaplicy wieczystej adoracji powinny by gablotki z plakatami albo skrzyneczki z folderami rnych propozycji apostolskich dla ludzi, ktrzy poszukuj rnych form osobistego zaangaowania i apostolstwa. Take foldery powoaniowe, gdy kaplica wieczystej adoracji winna by miejscem uprzywilejowanym modlitwy o powoania kapaskie i zakonne. Take wszystko to, co jest dziaalnoci ?Caritas? i zaangaowaniem si w jego propozycje czy to materialne, czy te w postaci wolontariatu.

Zakoczenie

Jak wic widzimy z tej eucharystycznej obecnoci Chrystusa powinny wynika i wynikaj, brzemienne w skutki duchowe i pastoralne, konsekwencje dla kadej wsplnoty kocielnej, w tym przede wszystkim wsplnoty parafialnej czy innej adorujcej nieustannie Eucharysti.

Podstawow powinnoci parafii, wrcz jej powoaniem, jest by wsplnot adorujc Eucharysti, wsplnot kultu eucharystycznego.

Parafia powinna by w caej swej prawdzie wsplnot i szko modlitwy. A od strony duszpasterskiej powiedzielibymy: ?parafia to wsplnota na klczkach przed Najwitszym Sakramentem[14].

I dlatego patrzc na parafi, w ktrej odbywa si wieczysta adoracja, jako na wsplnot eucharystycznej obecnoci Jezusa z nami, trzeba stwierdzi, i nie mona sobie wyobrazi parafii bez kultu eucharystycznego publicznego i prywatnego, wsplnotowego i indywidualnego, zwyczajnego i nadzwyczajnego. Skoro parafia z Eucharystii yje, to bez Eucharystii moe tylko umrze. I takie ostrzeenie kieruje do nas wprost Jan Pawe II: ?Bez kultu eucharystycznego, ktry jest bijcym sercem wsplnoty, ycie parafii zamiera?[15].

Do kadej parafii, ktra posiada w swoim onie miejsce wieczystej adoracji mona by odnie sowa Jana Pawa II ?Wasza wsplnota pod wezwaniem Najwitszego Sakramentu jest powoana do wiadczenia w sposb szczeglny o czci i mioci wobec sakramentu Ciaa i Krwi Paskiej. Suy temu bdzie zaangaowanie w codzienn adoracj eucharystyczn, ktr organizujecie wsplnotowo. Inicjatywa adoracji i modlitwy, ktr dzisiaj podejmujecie w waszej parafii, bdzie wam towarzyszy kadego dnia w cigu roku. Bdzie ona zbieraa i przedstawiaa Panu troski i cierpienia, smutki, ble i radoci oraz nadzieje wszystkich, ktrych spotkacie w drodze. Cae wasze ycie stanie si jedn ofiar dla Ojca w jednoci z ofiar Zbawiciela. I Eucharystia bdzie prawdziw podpor waszych wysikw ewangelizacyjnych, centrum kadego waszego projektu duszpasterskiego o misyjnego?[16].

Szczeglnym podsumowaniem tego wymiaru parafii, jako wsplnoty adoracji wobec Najwitszego Sakramentu, jest zachta Jana Pawa II z ?Novo Millenio ineunte?, skierowana do wszystkich parafii w Kociele: ?nasze chrzecijaskie wsplnoty winny stawa si prawdziwymi ?szkoami? modlitwy, w ktrej spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na baganiu Go o pomoc, ale wyraa si te przez dzikczynienie, uwielbienie, adoracj, kontemplacj, suchanie, arliwo uczu a po prawdziwe ?urzeczenie? serca?[17]. I w myl tych sw papiea, parafia winna by wsplnot ludzi o sercach ?urzeczonych Eucharysti? i takie serca w swoim onie ksztatujc. A uprzywilejowanym miejscem, gdzie to urzeczenie wida winna si sta kaplica wieczystej adoracji ? niejako wizytwka mioci parafii do Najwitszej Eucharystii.Ks. dr hab. Marian Duda[1] Jan Pawe II, Encyklika ?Ecclesia de Eucharistia? o Eucharystii w yciu Kocioa, Watykan 2003, nr 9.

[2] Pawe VI, Encyklika Mysterium fidei, AAS 57 (1965) 772.

[3] Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis o eucharystii, rdle i szczycie ycia i misji Kocioa, Watykan 2007, nr 67. - ?Dlatego wraz ze zgromadzeniem synodalnym ywo polecam pasterzom Kocioa oraz Ludowi Boemu praktyk adoracji eucharystycznej, czy to osobistej, czy wsplnotowej... Nastpnie, na tyle, na ile to jest moliwe, w orodkach najbardziej zaludnionych byoby stosowne wyznaczenie kociow oraz oratoriw przeznaczonych wanie dla wieczystej adoracji.

[4] Tame - ?Chciabym wyrazi mj gboki szacunek oraz poparcie dla tych wszystkich instytutw ycia konsekrowanego, ktrych czonkowie powicaj znaczn cz swego czasu na adoracj eucharystyczn. W ten sposb dla wszystkich s przykadem tych, ktrzy pozwalaj si ksztatowa przez realn obecno Pana. Tak samo pragn doda otuchy stowarzyszeniom wiernych, jak rwnie bractwom, ktre podejmuj t praktyk jako swoje szczeglne zadanie, stajc si zaczynem kontemplacji dla caego Kocioa i przypominajc o centralnym miejscu Chrystusa w yciu poszczeglnych ludzi oraz wsplnot?.

[5] Jan Pawe II, Eucharystia ywym sercem parafii. Przemwienie do uczestnikw XXI Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. wieckich - 25.11?04, L?Osservatore Romano /wydanie polskie/ 26/2005/ nr 2/270/, s. 48.

[6] W parafii w. Kajetana w Rzymie papie uczy. ?Jezus si znajduje zawsze midzy wami. Wprawdzie sakramentalnie, eucharystycznie, lecz jest tu zawsze. Nie jest wizytatorem. I moemy powiedzie, e jest parafianinem, obywatelem, jednym z was. Nasz Pan, Nasz Zbawiciel jest zawsze pomidzy nami duchowo, sakramentalnie, eucharystycznie. I Jezus skada wizyty, lecz te wizyty s rne, poniewa s niewidzialne, duchowe, dotykaj serc, sumie, zwracaj si do naszego najgbszego ?ja? ludzkiego i chrzecijaskiego?. - La visita del Santo Padre alla parrocchia di S. Gaetano a Via Flamina /di servizi a cura di: Piero Amici e Piero di Domenico/, L?Osservatore Romano 126/1986/ nr 17 /38.119/, p. II. /Tabloid/

[7] Benedykt XVI, Adhortacja ?Sacramentum caritatis?, nr 66 ? ?Kulminacyjnym momentem Synodu bya wsplna, wraz z licznymi wiernymi, adoracja eucharystyczna w Bazylice w. Piotra. Biorc udzia w tej modlitwie, zgromadzenie biskupw zwrcio uwag, nie tylko sowami, na znaczenie wewntrznej relacji pomidzy celebracj eucharystyczn a adoracj. W tym wanym aspekcie wiary Kocioa znajduje si jeden z elementw decydujcych o jego drodze, podjtej po odnowie liturgicznej zgodnej z wol Soboru Watykaskiego II. W pocztkach reformy liturgicznej, wewntrzny zwizek pomidzy Msz w. a adoracj nie by niekiedy postrzegany wystarczajco jasno. Rozprzestrzeniane wwczas zarzuty miay rdo w zaoeniu, e Chleb eucharystyczny mia by nam dany nie dla kontemplacji, ale dla spoywania. W rzeczywistoci, w wietle dowiadczenia modlitwy Kocioa okazuje si, e takie przeciwstawienie jest pozbawione jakiegokolwiek fundamentu. Ju w. Augustyn powiedzia: ?nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit;(?) peccemus non adorando ? Niech nikt nie spoywa tego Ciaa, jeli Go najpierw nie adorowa; (?) grzeszylibymy, gdybymy Go nie adorowali?. W Eucharystii naprawd Syn Boy wychodzi nam naprzeciw i pragnie si z nami zjednoczy; adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko oczywistym rozwiniciem celebracji eucharystycznej, ktra sama w sobie jest najwikszym aktem adoracji Kocioa. Przyjcie Eucharystii oznacza postaw adoracji wobec Tego, ktrego przyjmujemy. Wanie dlatego i tylko dlatego stajemy si jedno z Nim i w pewien sposb kosztujemy zadatku pikna liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Msz w. przedua i intensyfikuje to, co si dokonao podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczywistoci ?tylko przez adoracj mona dojrze do gbokiego i autentycznego przyjcia Chrystusa. I wanie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa take posannictwo spoeczne, zawarte w Eucharystii, ktre ma na celu przeamanie barier nie tylko midzy Panem a nami, ale take i przede wszystkim barier odgradzajcych nas od siebie nawzajem?.

[8] Tame, nr 67. ? ?Wielk korzyci bdzie tu odpowiednia katecheza, ktra wyjani wiernym znaczenie tego aktu kultu. Pozwala on gbiej i z wiksz korzyci przeywa sam celebracj liturgiczn. ... Ponadto polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczeglnoci w ramach przygotowania do pierwszej Komunii w., byy one wprowadzane w znaczenie i pikno dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by byo kultywowane ich zdumienie wobec Jego obecnoci w Eucharystii?.

[9] Tame.

[10] Benedykt XVI, Wi z Chrystusem fundamentem waszego ycia i apostolatu. Spotkania z duchowiestwem diecezji rzymskiej w bazylice w. Jana na Lateranie ? 13.05?05, L?Osservatore Romano (edycja polska) 26(2005) nr 7-8(275), s. 11-14.

[11] Giovanni Paolo II, La vostra parrocchia porta in s un tesoro: Il Santissimo Sacramento, fonte di ogni evangelizzazione. L?omelia nella parrocchia del Santissimo Sacramento - 14.03.?93, L?Osservatore Romano 133/1993/ nr 62 /40. 301/, p. 4.

[12] Benedykt XVI, Adhortacja ?Sacramentum caritatis?, nr 66.

[13] Giovanni Paolo II, Ai giovani ? indispensabile proporre con forza e con amore il Vangelo per aiutarli a coniugare la fede con la vita. L?omelia nella parrocchia di San Mattia - 14.03?99, L?Osservatore Romano 139/1999/ nr 62 /42. 099/, p. 4.

[14] Wrd wielu pozycji ksikowych proponujcych odnow parafii we wspczesnym Kociele, jest i taka ktra proponuje pokorny rodek odnowy parafii poprzez kontemplacj Najwitszego Sakramentu. - zob. P. Marie-Josph, Renouveler la paroisse aujourd?hui. Un centre d?adoration et d?vanglisation pour les pauvres, Paris 2001.

[15] Jan Pawe II. Parafia i jej pasterz, Przemwienie do o uczestnikw zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowiestwa - 23.11.?01, L?Osservatore Romano /edycja polska/ 21/2002/ nr 4, ss. 29-30.

[16] Giovanni Paolo II, La vostra parrocchia ..., dok. cyt., p. 4.

[17] Jan Pawe II, List Apostolski ?Novo millennio ineunte? na zakoczenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Czstochowa 2001, nr 33.

 

Gwne menu

Logowanie